Regulamin sklepu

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem https://woodprotection.pl/ przez ”VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Demokratyczna 117, 93-348 Łódź, NIP: 7291927448, REGON: 471455425, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000984208, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą: ”VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Demokratyczna 117, 93-348 Łódź, e-mail: kontakt@woodprotection.pl

 

  1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej.

 

 1. Definicje: – DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. – FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. – FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. – KLIENT – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową, lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. – KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, 1495, tj. z późn. zm.). – KONTO – Usługa Elektroniczna, przydzielona indywidualnie Klientowi, oznaczona nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, będąca zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. – NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, w ramach której wysyłane są do Klienta cyklicznie informacje w formie listu elektronicznego (e-mail) o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Klienta z usługi Newsletter lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter przez Sprzedawcę, co może nastąpić w dowolnym momencie i w dowolnej formie. – PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. – REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego. – SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: https://woodprotection.pl/ – SPRZEDAWCA – ”VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o.” Sp. J. ul. Demokratyczna 117, 93-438 Łódź, NIP: 7291927448, REGON: 471455425, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000087999 – UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. – USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego. – USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) – ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

   1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów: Usługa Elektroniczna Konto, Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia – umożliwianie Klientom zawierania Umów Sprzedaży poprzez Formularz Zamównienia, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie; Usługa Elektroniczna Koszyk – umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka; Usługa Elektroniczna Newsletter. prezentacja Produktów w Sklepie Internetowym na podstawie wgranych przez Klienta zdjęć wybranych produktów;

 

   1. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi: podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki lub Aplikacji); przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.

 

   1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta: wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu, kliknięciu pola „Zarejestruj”

 

   1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu kolejnych kroków przez Klienta wypełnieniu Formularza Rejestracji, W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 

   1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili w dowolnej formie i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@woodprotection.pl lub też pisemnie na adres: „VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Demokratyczna 117, 93-348 Łódź

 

   1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 

   1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta .

 

   1. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

 

   1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@woodprotection.pl

 

   1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

   1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Klient może składać w dowolnej formie, przykładowo: pisemnie na adres: VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o. Sp. K., ul. Demokratyczna 117, 93-348 Łódź; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@woodprotection.pl Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Klienta; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wskazane wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

   1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

   1. Umowa zawierana jest na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

   1. Usługa świadczona jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

   1. Przed skorzystaniem z oferty Administratora, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

 

   1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.6 Regulaminu.

 

   1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

   1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.5. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

   1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

   1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: – Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności na stronie internetowej http://www.payu.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU.pl – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444

 

§5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy Produktów: dostarczenie za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres, Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty, a jeżeli zapłata ma nastąpić za pobraniem – w dniu zawarcia Umowy sprzedaży.

§6. REKLAMACJA PRODUKTU 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Reklamację można zgłosić w wolnej formie i w dowolny sposób, w tym np. osobiście u Sprzedawcy pod adresem „VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Demokratyczna 117, 93-348 Łódź– w Dni Robocze, w godzinach od 8.30 do 16.30, jak również listownie za pośrednictwem poczty lub kuriera, telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@woodprotection.pl/, Sprzedawca powiadomi Klienta o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, chyba, że inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wskazane wymogi mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: „VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Demokratyczna 117, 93-348 Łódź – w Dni Robocze, w godzinach od 8.30 do 16.30, W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

§7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Każdy Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może (przykładowe sposoby): uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), skorzystać z punktu kontaktowego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży; zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

§8. PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia ostatniego Produktu, partii lub części. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż określonego w niniejszym Regulaminie) niezwłocznie jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Klient może złożyć oświadczenie odstąpieniu od umowy w dowolnej formie, w tym celu może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, co nie jest to obowiązkowe. Odstąpienie od umowy może być złożone w szczególności osobiście u Sprzedawcy pod adresem „VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Demokratyczna 117, 93-348 Łódź – w Dni Robocze, w godzinach od 8.30 do 16.30, jak również listownie za pośrednictwem poczty lub kuriera, telefonicznie lub w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@actiseptic.pl, wraz z dostarczeniem Produktu. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Zwrot Produktu może być dokonany w następujący sposób – według wyboru Klienta : odesłany lub przekazany na adres Sprzedawcy – „VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Demokratyczna 117, 93-348Łódź, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W takim wypadku Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej; odebranie od Klienta. Klient ponosi bezpośrednie koszty odebrania Produktu. Wysokość tych kosztów jest szacowana na taką samą sumę pieniężną, jak koszt dostawy Produktu wskazany w Umowie. W takim wypadku Klient jest zobowiązany do ustalenia ze Sprzedawcą terminu odbioru Towarów. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 8.7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument mogą mieć miejsce: jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Klienta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

§9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest „VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o.” Sp. K. ul. Demokratyczna 117, 93-348 Łódź, NIP: 7291927448, REGON: 471455425, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000984208, kapitał zakładowy 250.000 złotych 10.2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z: przygotowaniem i wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art.6 ust. 1 lit. c RODO), zabezpieczeniem i dochodzeniem przez Klienta ewentualnych roszczeń w związku z umową zawartą z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 10.3. Klientowi Przysługuje prawo wyrażenia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych dla celu zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą przez Klienta umową z Administratorem. 10.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klienta: Imię, Nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail. 10.5. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres trwania umowy pomiędzy Klientem a Administratorem, a po zakończeniu umowy będą przechowywane przez okres konieczny do spełnienia wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa oraz przez okres konieczny do dochodzenia przez Klienta ewentualnych roszczeń. 10.6. Klient ma prawo żądania dostępu do danych osobowych Klienta dotyczących: żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ich ograniczenia, przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu. 10.7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych 10.8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży. 10.9.Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych określone zostały w Polityce Prywatności, której treść udostępniona została na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod linkiem https://woodprotection.pl//polityka-prywatnosci

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej https://woodprotection.pl/regulamin-sklepu Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Klienta nabyte przez Klienta przed wejściem w życie zmian Regulaminu i mają zastosowanie wyłącznie do zamówień złożonych po ogłoszeniu zmienionego Regulaminu. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 t.j ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.z 2020 r., poz. 287 t.j ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Sklep Internetowy dba o prawa konsumenta. Klient będący konsumentem nie może zrzec się praw przyznanych mu w powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w tym przepisów ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy właściwe. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę ze Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.